Postanowienia ogólne:

1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.eccehomo21.pl jest firma Ecce Homo XXI z
siedzibą w Lublinie, ul. Rosy 3, 20-516, Lublin, REGON: 432535347, KRS: 9191160379.

2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

3. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest dokonanie zakupu usług z zakresu szkoleń, kursów i turnusów. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w serwisie, za wyjątkiem promocji, programów lojalnościowych i innych opisanych w pkt 11, które w wypadku ich organizowania będą posiadały odrębne regulaminy.

4. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

Zasady Uczestnictwa w Szkoleniach

5. Uczestnicy wszystkich szkoleń, kursów i turnusów organizowanych lub współorganizowanych przez firmę Ecce Homo XXI oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach, kursach lub turnusach. Ecce Homo XXI zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez nią szkoleniami lub coachingami, z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów.

6. Uczestnicy wszystkich szkoleń, kursów i turnusów i coachingów organizowanych lub współorganizowanych przez Ecce Homo XXI oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń, kursów lub turnusów, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

7. Firma Ecce Homo XXI będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania szkoleń, kursów i turnusów.

8. Poprzez udział w szkoleniach, kursach lub turnusach Uczestnik otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy szkolenie, kurs lub turnus. Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Uczestnikom (publikacje, produkty edukacyjne etc.). Ecce Homo XXI nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką szkolenia, kursu lub turnusu. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.

9. Osoby biorące udział w szkoleniu, kursie lub turnusie oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkoleń, kursów i tunusów, lub materiałów z nich pochodzących. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

10. Firma Ecce Homo XXI, nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jej logotypu, firmy, treści publikacji, produktów edukacyjnych, danych pracowników i trenerów firmy przez osoby trzecie do ich własnych celów.

11. Promocje organizowane przez Ecce Homo XXI, rabaty lojalnościowe, zniżki pakietowe, oraz inne okazje, nie mogą być łączone.

12. Uczestnicy szkoleń, kursów i turnusów prowadzonych przez Ecce Homo XXI oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.

13. Osoby decydujące się na uczestnictwo w szkoleniach, kursach lub turnusach Ecce Homo XXI, a będące w trakcie psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego, lub cierpiące na jakiekolwiek choroby, są proszone o skonsultowanie się ze swoim lekarzem lub psychoterapeutą przed skorzystaniem z oferty Ecce Homo XXI.

Zawarcie i rozwiązanie umowy, zwroty:

15. Umowa o świadczenie usług Ecce Homo XXI może być zawarta poprzez zakup usługi bezpośrednio przez portal, możliwe jest również zgłoszenie się na szkolenie, kurs lub turnus bezpośrednio w siedzibie Ecce Homo XXI oraz za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, przy czym w tym ostatnim wypadku konieczne jest potwierdzenie przez serwis otrzymania zgłoszenia i warunków świadczenia usługi oraz dokonanie zapłaty w ustalonym terminie. Umowa zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym zapłaty ceny, co oznacza, że w przypadku  braku zapłaty umowa ulega rozwiązaniu. W przypadku, gdy serwis przewiduje niższą cenę szkolenia, pod warunkiem dokonania zapłaty do określonego dnia, podstawą do skorzystania z tak określonej niższej ceny jest opłacenie uczestnictwa w szkoleniu do upływu terminu końcowego przedpłaty określonego przez Ecce Homo XXI.

16.    Płatność za usługi Ecce Homo XXI może być dokonana w formie:

a)      gotówkowej bezpośrednio w siedzibie Ecce Homo XXI,
b)      przelewu z konta bankowego.

17. Jeżeli szkolenie nie odbędzie się z winy Ecce Homo XXI, rozliczenie wpłaconej na rzecz Ecce Homo XXI należności nastąpi w trybie określonym w pkt 20 niniejszego regulaminu.

18. Ecce Homo XXI i jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić uczestnika o opuszczenie szkolenia lub turnusu (za zwrotem pieniędzy potrąconych o wartość częściowego udziału w szkoleniu/turnusie; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości szkolenia/turnusu i czasu, w którym Uczestnik brał w szkoleniu/turnusie udział), w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy. Jeżeli po zawarciu umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że Uczestnik nie może wziąć udziału w szkoleniu lub turnusie – wpłacone środki można wykorzystać w kolejnym terminie takiego samego szkolenia, a także przenieść na inne szkolenie lub turnus organizowane przez Ecce Homo XXI. Zwrot wpłaconych pieniędzy nie jest możliwy poza sytuacjami przewidzianymi ustawowo.

19. Ecce Homo XXI zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub turnusu z przyczyn od niej niezależnych polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić szkolenie/turnus, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie/turnus w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć szkolenie/turnus, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie/turnus (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego szkolenia w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inne szkolenie organizowane przez firmę, na zakup produktów w sklepie internetowym pod adresem www.eccehomo21.pl/sklep lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków . Osoby dokonujące zakupu usług firmy Ecce Homo XXI oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną. W związku z tym, osoby, które chcą uzyskać fakturę VAT są obowiązane do podania Ecce Homo XXI adresu email do wysyłki faktury lub jej korekty. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

20. Zwrot należności uiszczonych na rzecz Ecce Homo XXI następuje po otrzymaniu przez Ecce Homo XXI podpisanej przez osobę, na której rzecz zwrot ma nastąpić, korekty faktury VAT (o ile sprzedaż była dokumentowana fakturą). Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

Tryb postępowania reklamacyjnego:

21. W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji.

22. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: biuro@eccehomo21.pl w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.

23. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta: imię i nazwisko, dane szkolenia/kursu/turnusu, którego dotyczy umowa, oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.

24. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W tym terminie do Użytkownika zostanie wysłany email zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.

25. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się ze sposobem załatwienia jego reklamacji, przysługuje mu prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego.

26. Postanowienia pkt 21-25 nie mają zastosowania do konsumentów.

Wymagania techniczne konieczne dla korzystania z serwisu

27. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z serwisu, Użytkownicy powinni dysponować:

a. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
b. przeglądarką obsługującą pliki cookies.

28. Korzystanie z usług serwisu wymaga poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej Chrome w wersji nie niższej niż 25, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 24 lub Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7 lub innej, w której poprawnie będzie wyświetlał się i działał formularz zamówienia.

29. W przypadku, gdy Użytkownik zamierza dokonać zakupu usługi drogą elektroniczną konieczne jest dysponowanie przez niego dostępu do konta poczty elektronicznej.

30. W przypadku niespełniania przez urządzenie Użytkownika parametrów technicznych opisanych powyżej, serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo.

Postanowienia końcowe:

31. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.

32. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby Ecce Homo XXI. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

33. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu.

34. Użytkownika serwisu obowiązuje regulamin w brzmieniu określonym na stronie www.eccehomo21.pl. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

Konsumenci wyłączenia:

35. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. Dz.U. z 2002 r., poz. 1225), prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia. Do złożenia oświadczenia wystarczające jest jego wysłanie przed upływem 10 dni od zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie i wysłane na adres: biuro@eccehomo21.pl lub drogą pocztową na adres Ecce Homo XXI, Rosy 3, 20-516, Lublin. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli przed upływem 10 dni od zawarcia umowy wyrazi on zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przez Ecce Homo XXI.

36. W przypadku konsumentów reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie ustnej, emailowej na adres: biuro@eccehomo21.pl lub przesyłając ją listem na adres Ecce Homo XXI w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta (imię, nazwisko – tak by Ecce Homo XXI mogło zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Użytkownik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.

37. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z Użytkownikiem będącym Konsumentem, a związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd według przepisów postępowania cywilnego.

38. Konsumentów obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu określonej usługi.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 28.06.2018 r.

Close Menu
×
×

Koszyk

Koszyk