Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest
ona źródłem obowiązków dla Klientów Ecce Homo XXI.

2.Administratorem Danych osobowych Klientów jest firma Ecce Homo XXI z
siedzibą w Lublinie, ul. Rosy 3, 20-516
Lublin, REGON: 432535347, NIP: 9191160379.

3. W związku z prowadzoną działalnością Administrator Danych zbiera, gromadzi i
przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w
szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania
danych osobowych oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwaną dalej: Ustawą o ochronie
danych osobowych) i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca
2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Kontakt z Administratorem Danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem
e-mail: biuro@eccehomo21.pl lub drogą tradycyjną – pisemną na adres
korespondencyjny: Ecce Homo XXI, ul. Rosy 3, 20-516 Lublin.

5. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie
zapisywać się do newsletterów należących do Ecce Homo XXI oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych
przez Ecce Homo XXI.

6.Firma Ecce Homo XXI zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności,
z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”.

7.Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do
osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób
korzystających z formularza kontaktowego.

Dane Osobowe

1. Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub
możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników
określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną,
kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji,
identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem Plików
Cookies oraz innej podobnej technologii.

2. Firma Ecce Homo XXI przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów
obejmujących Produkty i usługi Ecce Homo XXI oraz w celach marketingu bezpośredniego
Produktów i usług Ecce Homo XXI oraz Produktów i usług partnerów handlowych Ecce Homo XXI, o
ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.

3.Administrator Danych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów
osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego
dane są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do
nawiązania i należytego wykonania umowy, jej zmiany, bądź jej rozwiązania, a
ponadto dane zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i
niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie
poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie
dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
4. Firma Ecce Homo XXI wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania
serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych oraz brak zgody na ich
przetwarzanie uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.

Przetwarzanie danych osobowych

1.Administrator Danych zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującym
prawem, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nim zasadami
przetwarzania danych.
2.Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Ecce Homo XXI jest zgoda Klientów,
konieczność realizacji umowy, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania
danych osobowych Klientów w celu:

a)umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej,
b)realizacji zamówień na Produkty i usługi Ecce Homo XXI,
c)reakcji na informacje przesłane Ecce Homo XXI z wykorzystaniem formularza
kontaktowego,
d)realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów,
e)realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Ecce Homo XXI oraz Produktów i
usług partnerów handlowych Ecce Homo XXI, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju
marketing.

3.Poprzez (I) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta
formularza w celu: założenia Konta, zakupu Produktów i usług Ecce Homo XXI, zamówienia
subskrypcji bezpłatnego newslettera lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz
poprzez (II) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej
Polityki Prywatności. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy, bądź zamówienia przez
Ecce Homo XXI.

4.Poprzez (I) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta
formularza oraz (II) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów
i usług Ecce Homo XXI oraz Produktów i usług partnerów handlowych Ecce Homo XXI.

5.Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie
danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza
kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi
jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Ecce Homo XXI. Klient w każdym
czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

6.Klient ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych
osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa
w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach
marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
jego danych w takich wypadkach.

7. Firma Ecce Homo XXI będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego
wykonania usług przez Ecce Homo XXI, jak również dla zrealizowania uprawnień
wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych,
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury VAT, dochodzenia
roszczeń Ecce Homo XXI.

8.W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych
drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu
przesłania Klientowi takiej informacji.

9.W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail.

10.Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania
strony internetowej, rejestracji Konta, zakupu Produktów i usług Ecce Homo XXI, korzystania
z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny
www.eccehomo21.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące
następujące informacje:
a)z użyciem plików Cookies – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce
internetowej i na serwerach strony internetowej www.eccehomo21.pl (określone
szczegółowo w Polityce Cookies)
b)z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o
wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina
zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w
przypadku gdy przejście do strony www.eccehomo21.pl nastąpiło przez odnośnik
(link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę
www.eccehomo21.pl.

11.W przypadku uzyskania przez Ecce Homo XXI wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze
strony internetowej www.eccehomo21.pl niezgodnie z Regulaminem lub z
obowiązującymi przepisami, Ecce Homo XXI może przetwarzać dane osobowe Klienta w
zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

12.Administrator Danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Klienta
także po rozwiązaniu umowy, zakończeniu współpracy lub cofnięciu zgody tylko w
zakresie wymaganym obowiązującym prawem lub w zakresie niezbędnym do
dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo
unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora Danych do retencji
danych.

13.Administrator Danych ma prawo udostępniać dane osobowe Klienta podmiotom
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

14.Administrator Danych nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom
aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

15.Administrator Danych wdrożył kontrolę dostępu oraz zastosował odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne, których celem jest minimalizacja skutków
ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

16.Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora
Danych albo przetwarzający, z którymi Administrator Danych ściśle współpracuje.

Prawa osób, których dane dotyczą

1.Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

2.Klient będący osobą, której dane dotyczą korzysta z następujących praw:
a)prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a zatem o celach i
podstawach prawnych przetwarzania danych, zakresie posiadanych danych,
podmiotach, którym dane są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych;
b)prawo uzyskania kopii danych – prawo zażądania od Administratora Danych
przekazania kopii przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
c)prawo do sprostowania – prawo zażądania od Administratora Danych usunięcia
niezgodności lub błędnie przetworzonych danych osobowych oraz uzupełnienia ich w
sytuacji ich niekompletności,
d)prawo do usunięcia danych – prawo zażądania od Administratora Danych usunięcia
danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z
celów, dla których zostały zebrane;
e)prawo do ograniczenia przetwarzania – prawo zażądania od Administratora
zaprzestania wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na
które wyraziła zgodę osoba, jak również której dane dotyczą – oraz ich
przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną
przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu
nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
f)prawo do przenoszenia danych – prawo zażądania od Administratora Danych
wydania danych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą, w formacie
pozwalającym na ich odczyt przez komputer.
g)prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – prawo
sprzeciwienia się Administratorowi Danych przetwarzaniu danych osobowych w celach
marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
h)prawo wycofania zgody – prawo osoby, której dane dotyczą do wycofania zgody na
przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

3.W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu
marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora Danych,
zgoda może być odwołana w każdym czasie.

4.W przypadku, gdy Administrator Danych zamierza przetwarzać lub przetwarza dane
Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług
Administratora Danych, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do:
a)wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych
b)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5.W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z
Administratorem Danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres
Administratora Danych wskazany na wstępie niniejszej Polityki.

Czas przetwarzania danych osobowych

1.Administrator Danych przetwarza dane w czasie zależnym od rodzaju realizowanej
na rzecz Klienta usługi co przedstawia się następująco:
a) przetwarzanie danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu
Administratora Danych odbywa się w czasie umożliwiającym jego realizację lub do
czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
b)przetwarzanie danych na podstawie zgody następuje do czasu jej odwołania
c) przetwarzania danych w celu zawarcia, realizacji i wykonania umowy odbywa się do
czasu zakończenia/rozwiązania umowy.

2.Administrator Danych ma prawo wydłużyć czas przetwarzania danych osobowych w
sytuacji konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed możliwymi
roszczeniami, a po tym czasie, wyłącznie w zakresie wymaganym obowiązującym
prawem.

3. Administrator Danych nieodwracalnie niszczy i usuwa dane po upływie okresu ich
przetwarzania, bądź też przeprowadza proces ich anonimizacji.

Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny www.eccehomo21.pl
i jej poddomen

1.Przeglądanie zawartości witryny internetowej www.eccehomo21.pl, niepołączone z
dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z
formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

Korzystanie z formularza kontaktowego

1.Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie
www.eccehomo21.pl/kontakt wymaga podania danych osobowych w
postaci imienia, nazwiska i adresu e-mail oraz wyrażenia zgody
na przetwarzanie tych danych w celach określonych w każdorazowej zgodzie, np. w
celu założenia konta, w celach kontaktowych, marketingowych, czy handlowych.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

1.Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących
do firmy Ecce Homo XXI i dostępnych na www.eccehomo21.pl wymaga podania
w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail oraz wyrażenia zgody
na przetwarzanie tych danych w celach określonych w każdorazowej zgodzie.
Pola te są obowiązkowe w celu zaprenumerowania elektronicznych i bezpłatnych
newsletterów należących do Ecce Homo XXI.

2.Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera.
Adres e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi
newsletter. Podanie imienia pozwala Ecce Homo XXI zwracać się do czytelników po imieniu.

3.Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji nie będą
wykorzystywane w inny sposób niż określony w pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

Zamawianie usług i produktów

1.Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Ecce Homo XXI za pośrednictwem
www.eccehomo21.pl możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta
poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania
zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci
imienia, nazwiska i adresu e-mail oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych
w celach określonych w każdorazowej zgodzie.

2. Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu
realizacji złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

3. Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i
usług Ecce Homo XXI nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na
przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów
i usług Ecce Homo XXI oraz partnerów handlowych Ecce Homo XXI.

4. Firma Ecce Homo XXI zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości
Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu
marketingu bezpośredniego produktów i usług Ecce Homo XXI.

5. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające
informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu www.eccehomo21.pl, czasopism,
usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy
(np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka
została opłacona przez klientów i partnerów Ecce Homo XXI i www.eccehomo21.pl

6.Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób
znajdujących się na listach adresowych www.eccehomo21.pl.

7.Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana
jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

1.Dane osobowe podane na serwisach należących do Ecce Homo XXI przy okazji wysyłania
komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających
strony zawierające te dane na zasadach zgodnych z przetwarzaniem danych
osobowych.

2.Ecce Homo XXI nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami
prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych
informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

1.Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Ecce Homo XXI
a i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Ecce Homo XXI
nie podlegają Polityce Prywatności.

Partnerzy

1.Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane
są w serwisach i newsletterach należących do Ecce Homo XXI

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

1.Firma Ecce Homo XXI nie będzie przekazywać, udostępniać ani sprzedawać danych osobowych
Klientów innym podmiotom.

2.W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą
być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne
umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.

3.Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania
na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany Polityki Prywatności

1.Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na
stronie www.eccehomo21.pl. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od
dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron,
dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie
dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie
danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma
Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.

2.Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną
na podstawową zasadę: Ecce Homo XXI nie sprzedaje podmiotom trzecim danych
personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do Ecce Homo XXI
serwisu i newsletterów.

Close Menu
×
×

Koszyk

Koszyk