Wpisz interesującą Cię frazę:
Szukaj


Myślenie kreatywne w biznesie i zarządzaniu seminarium st. I


We współczesnym, lawinowo zmieniającym się i konkurencyjnym świecie główne źródło przewagi to szybsze uczenie się, wykorzystanie pełni własnego potencjału i oryginalności, twórcze myślenie, entuzjazm, siła pracy zespołu, skuteczna komunikacja, etyka zawodowa, jakość osobistego życia i nawiązywanie i utrzymywanie wartościowych związków międzyludzkich.

Prowadzenie: Marek Szurawski


Seminarium ma charakter warsztatowy i interaktywny, i składa się z trzech części. Część pierwszą wypełnia omówienie podstawowych warunków optymalizujących działanie naszej kreatywności oraz prezentacja i charakterystyka podstawowych narzędzi kreatywnego myślenia uzupełnionych o najważniejsze techniki wspomagające, ze szczególnym podkreśleniem metod indywidualnych. Część druga to szczegółowy opis etapów twórczego rozwiązywania problemu oraz ilustracja praktyczna na bazie myślenia lateralnego i wynalazczego Edwarda de Bono.. Część trzecia to samodzielne ćwiczenia i zadania utrwalające w oparciu o Długofalowy Plan Pracy Własnej i konsultacje internetowe. Program nastawiony jest szczególnie na indywidualne i samodzielne wykorzystanie przez pracownika wszystkich omawianych metod i technik.


Cele: przekazanie podstaw wiedzy o myśleniu kreatywnym, prezentacja i charakterystyka najważniejszych technik i metod, owocujących największą liczbą pomysłów oraz przygotowanie słuchacza do skutecznego wykorzystania nowej wiedzy przez wyćwiczenie stosownych umiejętności praktycznych i nawyków myślenia ukierunkowanego na pobudzenie potencjału ludzkiej wynalazczości i pomysłowości. .


Program:


Jak wpadać na twórcze pomysły? Pobudzać kreatywność innych? Jak pomaga w tym żonglowanie?

Co twórczego można zobaczyć w „szklanej kuli”? Jak działa „prywatna i odwrócona burza mózgów”? Jak, podobnie jak Einstein, Leonardo da Vinci i Sokrates, łamać reguły myślenia, znajdywać twórcze związki, zadawać „twórcze” pytania i myśląc alogicznie logicznie coś wynaleźć?

Jesteś bliższy korzystania z własnego geniuszu twórczego niż myślisz...

Oprócz szybszego uczenia się kreatywność to najważniejsze źródło przewagi w dzisiejszym świecie.


Rola i znaczenie kreatywności

W życiu współczesnego człowieka na płaszczyźnie zawodowej, osobistej i społecznej.


Korzyści wynikające ze stosowania technik twórczego myślenia w biznesie i zarządzaniu

Twoja organizacja, a techniki twórczego myślenia


Warunki stymulujące optymalne wyniki kreatywnego myślenia

Wykorzystanie pełni własnego potencjału, w szczególności synergię obupółkulową, wyobraźnię i siłę
skojarzeń

Praktyczna znajomość głównych technik i metod kreatywnego myślenia

Co to jest i jak osiąga się Stan Kreatywnego Myślenia

Jak tworzyć środowisko sprzyjające twórczej pracy mózgu

Jak tworzyć, organizować i dysponować zasobami optymalizującymi kreatywne myślenie:

czasem i energią (fizyczną i psychiczną),

Główne narzędzia kreatywnego myślenia (w myśleniu indywidualnym)

Mapy Myśli

„Superburza” mózgów

Metoda „układanki”

„Prywatna” burza mózgów

Metoda „20 kroków do...”

„Pogromca problemów I i II”


Najważniejsze techniki wspomagające

Myślenie pojęciami i obrazami, myślenie niewerbalne poprzez rysunek – „wizualny język równoległy”
- wprowadzenie

Podświadoma generacja pomysłów („błyskawica inspiracji”): wykorzystanie naturalnych „biorytmów
myślenia”
Metoda „solvitur ambulando”

Myślenie kategoriami wielkości.

Właściwe rozumienie problemu i prawo kontekstu

Zapamiętywanie snów

Algorytm ustalania wizji/misji życia i najważniejszych celów.

Rysowanie wrażeń pozawzrokowych (ESP) jako metoda pobudzenia intuicji i kreatywności

Etapy kreatywnego myślenia – omówienie szczegółowe

Przygotowanie - sformułowanie problemu/zadania (Insight)

Start (właściwy stan umysłu) i zbieranie danych (Saturation)

Polowanie na pomysły i tworzenie zalążków pomysłu (Incubation)

Moment olśnienia (Eureka!)

Ocena i selekcja pomysłów pod katem ich realizacji (Verification)

Prezentacja specyficznych kierunków twórczego myślenia

Metody Edwarda de Bono – myślenie lateralne i metoda „zielonego kapelusza”.


Przykłady, komentarze, wyjaśnienia i ćwiczenia praktyczne na bazie wybranego zadania z
obszaru biznesu i zarządzania, i z zakresu jak niżej:


Zwiększenie atrakcyjność produktu dla klienta (ulepszyć, znaleźć inne zastosowania, wymyślić nowy)

Bardziej efektywne wykorzystanie czasu menadżera

Dostosowanie się do życzeń i potrzeb klientów

Zredukowanie kosztów dzięki wydajniejszym/skuteczniejszym technologiomEfekty: dzięki specjalnie dobranym ćwiczeniom słuchacze poznają i stosują metody pobudzające wyobraźnię i siłę skojarzeń, są w stanie dostrzec i wykorzystać etapy twórczego myślenia na co dzień oraz wykorzystać w praktyce kilka wybranych metod twórczego rozwiązywania problemów. Dodatkowe ćwiczenia na platformie internetowej tworzą dobre przygotowanie do dalszych, również samodzielnych poszukiwań i studiów, poszerzających wiedzę o ludzkiej kreatywności.


Forma: seminaria 2-(3) dniowe (16 - 22 godzin), o następującej strukturze programowo- czasowej:


Etap I - przygotowawczy, przed seminarium. Komentarze, zadania, testy i ćwiczenia wstępne z wykorzystaniem specjalnej platformy internetowej dla uczestników szkolenia.

Etap 2 - seminarium właściwe..

Jeśli szkolenie odbywa się poza firmą i w stosownych warunkach, zachęcamy uczestników do prostych ćwiczeń i ruchu na wolnym powietrzu, praktycznie w każdej przerwie. Zabawy ruchowe obejmują naukę żonglowania, trening ze skakanką, ćwiczenia z kijem (podstawy treningu aikido), tańce integracyjne, ćwiczenia z serii qi-gong oraz „tybetańskie” i specjalne ćwiczenia relaksujące. Dzięki temu uczestnicy wyjeżdżają z o wiele większym ładunkiem pozytywnej energii niż w momencie przyjazdu.

Etap 3 - Samodzielna praca i ćwiczenia w oparciu o Długofalowy Plan Pracy Własnej (21 dni), uzupełniony o konsultację internetową.


Etap 4– Follow up day – 6-godzinne seminarium sprawdzające, połączone z egzaminem ustnym i pisemnym, dla zainteresowanych otrzymaniem oficjalnego certyfikatu ukończenia kursu.


Maksymalna ilość uczestników: 16 osób


Wyróżniki szkolenia: Szybkość, łatwość i skuteczność przekazu i uczenia się dzięki wykorzystaniu najlepszych wzorów metody Accelerated Learning


Koszt: do ustalenia, po określeniu szczegółów. Koszt całości obejmuje takie elementy jak:

  • Analiza potrzeb szkolenia

  • Szkolenie zasadnicze

  • Materiały dydaktyczne i pomocnicze

  • Pomiar efektów szkolenia

  • Konsultacje telefoniczne i mejlowe z trenerem


Materiały seminaryjne: skrypt, Mapy Myśl, książka „Pamięć i intelekt. Trening mistrzowski” Marka Szurawskiego, arkusze do ćwiczeń, kasety magnetofonowe, program ćwiczeń na CD, materiały do prac domowych.

Materiał dodatkowy: każdy uczestnik seminarium otrzymuje również program specjalny „Twórcze zarządzanie czasem” (dyskietka).


Więcej: tel.814422194, kom. 500 214 763, 502 234 425, tel. 793832950 również marek@eccehomo21.pl


W programie szkolenia opcja specjalna: wieczór marynistyczny Marka Szurawskiego p/t: "Rejs ku Wyspom Szczęśliwym". Muzyczne opowieści o morzu, ludziach i okrętach. W programie szanty, pieśni kubryku i piosenki żeglarskie przy dźwiękach koncertiny, zabawy, konkursy, tańce marynarskie, historie z gatunku „basket belonga titi...” i uroczyste przyjęcie członków-kandydatów do Kongregacji Miłośników Krzewienia Kultury Picia Rumu "WRAK". Czyli „Trzymaj się nas, a będziesz miał potąd!” Więcej www.fkm.com.plUwaga: program może ulec poszerzeniu i.lub zmianie

odpowiednio do potrzeb i bieżących zadań i wyzwań firmy


W naszej galerii
ECCE HOMO 21
kursy
ECCE HOMO 21
szkolenia
ECCE HOMO 21
obozy
ECCE HOMO 21
imprezy
ECCE HOMO 21
marynistyka
ECCE HOMO 21
Akademia pod żaglami
ECCE HOMO 21
"Stare Dzwony"

O nas | Aktualności | Platforma dla czytelników | Kursy | Szkolenia | Obozy | Imprezy | Marynistyka | Akademia pod żeglami | "Stare Dzwony" | Inne | Galeria | Sklep | Kontakt